Dyrektor Szkoły: - BIP PSP nr 4

biuletyn
informacji publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
Przejdź do treści

Dyrektor Szkoły:

Tryb działania szkoły > Organizacja
Dyrektor Szkoły posiada następujące uprawnienia i obowiązki:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje pieczę nad majątkiem Szkoły,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
4) czuwa nad doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
6) nadzoruje przebieg ubezpieczenia pracowników i uczniów,
7)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
9) kieruje pracami Rady Pedagogicznej,
10) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
11) podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
13) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
14) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
15) występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
16) współpracuje z Gabinetem Medycyny Szkolnej,
17) nadzoruje działalność Szkolnego Klubu Sportowego,
18) prowadzi pracę z zakresu planowania dydaktyczno-obronnego, obrony cywilnej oraz szkolenia obronnego,
19) bezpośrednio podlegają mu pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, główny księgowy, referent ds. kadr, sekretarz Szkoły, referent ds. płac,
20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
21) rozpatruje skargi i wnioski interesantów i pracowników Szkoły,
22) określa w porozumieniu z Radą Rodziców wzór stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły,
23) określa w porozumieniu z Radą Rodziców sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego stroju codziennego ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,
24) podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących od nowego roku
szkolnego,
25) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.

Wróć do spisu treści