Rada Rodziców: - BIP PSP nr 4

biuletyn
informacji publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
Przejdź do treści

Rada Rodziców:

Tryb działania szkoły > Organizacja
Rada Rodziców posiada następujące uprawnienia:
1) Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu, zgodnego z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły,
2) współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
3) pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
4) współuczestniczy w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
5) współpracuje ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
6) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole,
7) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, w Szkole i środowisku lokalnym,
8) informuje przewodniczącego Rady Pedagogicznej i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego o tematyce zebrań co najmniej trzy dni przed zebraniem plenarnym lub zebraniem prezydium,
9) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, czuwa nad poprawnym ich wydatkowaniu,
10) uczestniczy w planowaniu wydatków Szkoły,
11) posiada kompetencję stanowiącą w zakresie wydatkowania funduszy zgromadzonych przez rodziców,
12) opiniuje prawa i obowiązki uczniów,
13) ma prawo do wnioskowania lub wnoszenia projektu decyzji w zakresie Statutu Szkoły:
1. innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
2. planu pracy Szkoły,
3. tygodniowego rozkładu zajęć,
4. wniosków dotyczących wszystkich spraw Szkoły,
5. informacji o działaniu Szkoły.
14) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
15) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
b) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
16) opiniuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
17) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Wróć do spisu treści