Samorząd Uczniowski: - BIP PSP nr 4

biuletyn
informacji publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
Przejdź do treści

Samorząd Uczniowski:

Tryb działania szkoły > Organizacja
Samorząd Uczniowski, jego zadania, prawa i obowiązki:
1) Samorząd Uczniowski działa na podstawie własnego regulaminu, zgodnego z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły,
2) reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej przed dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz personelem administracyjno-gospodarczym, a także samorządami klasowymi,
3) organizuje apele, imprezy, konkursy, prowadzi dyżury uczniowskie, przeprowadza kontrole, odbywa zebrania, organizuje działalność propagandową,
4) na bieżąco informuje społeczność Szkoły o swych poczynaniach, decyzjach i pracach, rozlicza się przed wyborcami z wykonania podjętych zobowiązań, utrzymuje stały kontakt ze społecznością uczniowską oraz uwzględnia życzenia ogółu,
5) troszczy się o dobre imię Szkoły, o ład i porządek w niej,
6) ma obowiązek być wzorem dla ogółu i swym postępowaniem przestrzegać praw i obowiązków ucznia,
7) organizuje działalność w celu pozyskiwania funduszy na potrzeby Samorządu,
8) wytycza aktualne zadania klasom,
9) organizuje działania w celu pozyskiwania funduszy na własne potrzeby i potrzeby Szkoły
10) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu Wychowawczego i Rady Pedagogicznej,
11) ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących sporów między Samorządem i Radą Pedagogiczną,
12) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
1. Określa się zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów.
2. W celu zapewnienia bieżącej informacji pomiędzy organami Szkoły i w miarę szybkiego oraz sprawnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Szkole przyjmuje się zasady:
1) wzajemnego informowania (co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem) o czasie i tematyce rozpatrywanej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego,
2) wzajemnego zapraszania przedstawicieli organów Szkoły wymienionych w ust. 1 na swoje posiedzenia,
3) obowiązek wymieniony w ust. 2 pkt. 1 i 2 spoczywa na przewodniczących wyżej wymienionych organów,
4) konflikty pomiędzy Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są w pierwszej kolejności prze Zespół Wychowawczy.

Wróć do spisu treści